การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
 O1  โครงสร้าง >โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O2 ข้อมูลผู้บริหาร > โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O3 อำนาจหน้าที่ > อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน > แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O5 ข้อมูลการติดต่อ > ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวกิจกรรม

>ข่าวประชาสัมพันธ์

> Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>สารนครศรีธรรมราช


การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O8 Q&A >รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มการติดต่อ

>กระดานถาม – ตอบ / ข้อคิดเห็น

>เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O9 Social Network >Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี >แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นศ. ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

>รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

>รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ อบจ.นศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>รายงานวิเคราะห์ผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>รสรุปรายงานวิเคราะห์ผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


การปฎิบัติงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


การให้บริการ
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >คู่มือประชาชน

>คู่มือการให้บริการประชาชน

>ยื่นชำระภาษีออนไลน์

>ขั้นตอนการชำระภาษี

>ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ อบจ.นศ.

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >สถิติการออกปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการให้บริการศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

>สถิติการให้บริการสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

>สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563

>สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563

O17 E-Service >ยื่นชำระภาษีออนไลน์

>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น

>การขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.3 กาบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน >รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>งบทดลอง และรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
   - เดือนตุลาคม 2563
   - เดือนพฤศจิกายน2563
   - เดือนธันวาคม 2563
   - เดือนมกราคม 2564
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   - เดือนมีนาคม 2564

>รายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2

>สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
   - เดือนตุลาคม 2563
   - เดือนพฤศจิกายน2563
   - เดือนธันวาคม 2563
   - เดือนมกราคม 2564
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   - เดือนมีนาคม 2564
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

>รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

>ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

>ข่าวประมูลซื้อ/จ้าง/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >รายงานวิเคราะห์ผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>สรุปรายงานวิเคราะห์ผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล

>แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

>ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

>ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

>ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

>ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล > ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566

> สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

> แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ อบจ.นศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

> โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

> โครงการจัดทำจดหมายข่าว “อบจ.ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ปีที่ 5

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ.นศ. และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

> แผนพัฒนาข้าราชการ อบจ.นศ. ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

> ประกาศคณะกรรมการข้าราชการอบจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

> โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

> ประกาศ กจจ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี > สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563

> รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

> รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

>คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >ร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ >สรุปข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

>สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น > รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มการติดต่อ

> กระดาน-ถามตอบ/ข้อคิดเห็น : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

>การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (แผนชุมชน)

>เวทีถกเถียงความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลในอ่าวปากนคร


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร > การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

>การประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดองค์กรปลอดการทุจริต และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร > การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

> แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

> โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ของอบจ.นศ.

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของอบจ.นศ. รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของอบจ.นศ. รอบ 12 เดือน


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564