การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
 O1  โครงสร้าง > โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

> หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O2 ข้อมูลผู้บริหาร > ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)

> หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O3 อำนาจหน้าที่ > ประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

> พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

> พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน > แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2559 - 2563)

> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O5 ข้อมูลการติดต่อ > ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> เพจ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

> ข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

> พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

> พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

> กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540


ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์

>เพจ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>สารนครศรีธรรมราช


การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O8 Q&A >ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช : กระดานถาม – ตอบ/ข้อคิดเห็น

>เพจ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช/ รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

O9 Socail Network >เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เพจ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>เฟซบุ๊ก ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี >แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 4

>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่1 - 3

>รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

>รายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2

>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่1 -4


การปฎิบัติงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >คู่มือประชาชน

>ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>รวมประกาศ กจจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม และโรงละคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554


การให้บริการ
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >คู่มือประชาชน

>ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ยื่นชำระภาษีออนไลน์

>ขั้นตอนการชำระภาษี

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>การเงิน – สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน

>สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563

>สถิติการออกปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการให้บริการศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>รายงานการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

>รายงานความพึงพอใจการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการให้บริการศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562

O17 E-Service >ยื่นชำระภาษีออนไลน์

>ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.3 กาบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนการใช้จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 4

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน >รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 3

>งบทดลองและรายรับรายจ่ายประจำเดือน

>รายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 - 2

>การเงิน – สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

>รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >ข่าวประมูลซื้อ/จ้าง/ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2563

>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน

>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 1-3

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 1-3

>สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน

>ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบจ.

>แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (แผนพัฒนาบุคลากร หน้า 187)

>มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

>การออกประกาศด้านคุณธรรมจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปงม. พ.ศ. 2561 – 2563 (แผนพัฒนาบุคลากร หน้า 187)

>จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทางกฎหมายและคดีปกครอง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >รวมประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. (ก.จ.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

>คำสั่ง อบจ.นศ. เรื่อง การดำเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>คำสั่ง อบจ.นศ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต >ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต

>กระดาน-ถามตอบ/ข้อคิดเห็น : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี >สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

>กระดาน-ถามตอบ/ข้อคิดเห็น : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

>ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

>รายงานการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการด้านต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563

>จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทางกฎหมายและคดีปกครอง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>โครงการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช งปม พ.ศ. 2563

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564

>การประเมินผลการควบคุมภายใน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (แบบ ปค.1)

>รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

>แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2563

>แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนการตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทางกฎหมายและคดีปกครอง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

> แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

>รายงานผลการตรวจติดตามผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี วงดุริยางค์ วงโยธวาทิต ปีงบประมาณ 2562

>ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>ประกาศ อบจ.นศ. เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

>องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน


ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>นโยบายและคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน